Lutja “Parzmorja e madhe”

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  Përkthyes

  Radio Projekt 21

  Ndegjo me Internet Explorer

  Ndegjo me Firefox

  Forumsstruktur

  Team

  • 39. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O më i Miri i të adhuruarve;o më i Miri i të dëshiruarve; o më i Miri i të kërkuarve;o më i Miri i përgjegjësimbajtësve;o më i Miri i qëllimarritjes;o më i Miri i të përmendurve;o më i Miri i të falënderuarve;o më i Miri i të dashurve; o më i Miri i të luturve;o më i Miri i shoqëruesve, Teje - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Khajrel-merhubijn;ja Khajrel-mergubijn; ja Khajrel-matlubijn; ja Khajrel-mes’ulijn; ja Khajrel-maksudijn; ja Khajrel-medhkurijn; ja Khajrel-meshkurijn; ja Khajrel-mahbubijn; ja Khajrel-med’uv’vijn; ja Khajrel- muste’nisijn,- Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   40. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd;o Falës mëkatesh;o Mubulues gabimesh; o i Fuqishëm;o Mposhtës i çdo gjëje;o Krijues;o Ndarës i sendeve në pjesë;o Bashkues;o Kujtues;o Shikues;o Ndihmues, Teje - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: All’llahum’me in’nij es’eluke bismike ja Gafir;ja Satir;ja Kadir;ja Kahir;ja Fatir;ja Kasir;ja Xhabir; ja Dhakir;ja Nadhir;ja Nasir, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 41. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që krijove dhe përsose;o Ti që caktove dhe udhëzove në rrugën e drejtë;o Ti që largon sprovat;o Ti që dëgjon bisedat intime;o Ti që shpëton të mbytyrit;o Ti që shpëtpn të shkatërruarit; o Ti që shëron të sëmurët;o Ti që krijove të qeshurën dhe të qarën;o Ti që jep vdekjen dhe jetën;o Ti që ke krijuar çiftin mashkull-femër, Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Men khaleka fesev’va;ja Men kad’dere fehda;ja Men jekshiful-belva;ja Men jesmeu-n’nexhva;ja Men junkidhul-garka;ja Men junxhil- helka;ja Men jeshfil-merda;ja Men ad’hake ue ebka;ja Men emate ue ahja;ja Men khaleka-z’zeuxhejni-dh’dhekere uel-uhtha, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   42. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që në tokë e në det është rruga Jote;o Ti që në horizonte janë argumentet e Tua;o Ti që në vdekjet është fuqia Jote;o Ti që në varret është këshilla Jote;o Ti që në përmbysjen e madhe është sundimi Yt;o Ti që në llogarinë është madhështia Jote;o Ti që në Parajas (Xhen’net) është shpërblimi Yt;o Ti që në Zjarr është denimi Yt,- Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Men fil-berr’rri uel-bahri sebijluhu;ja Men fil-afaki ajatuhu;ja Men fil-ajati burhanuhu;ja Men fil-memati kudretuhu;ja Men fil-hejbetehu;ja Men fil-mijzani kada’uhu;ja Men fil-xhen’neti thevabuhu;ja Men fi-n’nari ikabuhu, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 43. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që tek Ty vrapojnë të frikësuarit;o Ti që para Teje drithmërohen fajtorët;o Ti që për tek Ty kanë qëllim të arrijnë të bindurit;o Ti që tek Ty dëshirojnë të jenë të përkorët;o Ti që tek Ty gjejnë strehim të hutuarit;o Ti që tek Ty gjejnë shoqërim dashamirët;o Ti që me Ty krenohen të dashuruarit;o Ti që në flajen Tënde shpresojnë të gabuarit;o Ti që tek Ty qetësohen të diturit;o Ti që tek Ty mbështetn të dorëzuarit para Teje, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Men ilejhi jehrebul-khaifun;ja Men ilejhi jefzeul – mudhnihu; ja Men ilejhi jaksidul-munijbun; ja Men ilejhi jergabu-z’zahidun; ja Men ilejhi jelxheul-mutehaj’jirun; ja Men ilejhi jeste’nisul-murijdun; ja Men bihi jeftekbirul-muhib’bun; ja Men fij afvihi jatmeul-khatiun; ja Men ilejhi jeskunul- mukinun; ja Men alejhi jetvek’kelul -mutevek’kilin; - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   44. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd o i Dashur;o i Mirë;o i Afërm;o Mbikqyrës; o llogarimarrës;o i Lutur;o Shpërblyes;o Përgjigjës i lutjes;o i Gjithinformuar;o Vështrues, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: All’llahum’me in’nij es’eluke bismike ja Habijb; ja Taj’jib;ja Karijb;ja Rekijb;ja Hasijib;ja Muhijb;ja Muthijb;ja Muxhijb;ja Khabijr;ja Besijr, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 45. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O më i Afërmi se çdo i afërm;o më i Dashuri se çdo i dashur;o më Vëzhguesi se çdo vëshgues;o më i Gjithinformuari se çdo njohës;o më i Ndershmi se çdo i ndershëm;o më i Larti se çdo i lartë;o më i Fuqishmi se çdo i fuqishëm;o më i Pasuri se çdo i pasur;o më Bujari se çdo bujar;o më i Dhembshuri se çdo i dhembshëm, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Akrabe min kul’i karijbin; ja Ehab’be min kul’i habijbin;ja Ebsare min kul’i besijrin;ja Akhbere min kul’i khabirjrin;ja Eshrefe min kul’i sherijfin;ja Erfea min kul’i Refij’in;ja Akva’ min kul’i kavij’jin;ja Agna min kul’i ganij’jin; ja Exhvede min kul’i xhev’vadin;ja Er’efe min kul’i reufin; - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe,elgauthe,elgauthe,khal-lisna mine-n’ nari ja Rabb.


   46. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Mposhtës që nuk mposhtesh;o Bërës që nuk je i bërë;o Krijues që nuk je i krijuar;o Zotërues që nuk zotërohesh;o Marrës me force që nuk merresh me force;o Lartësues që nuk ke lartësues;o Ruajtës që nuk ke ruajtës;o Ndihmues që nuk je i ndihmuar;o Dëshmues që nuk mungon;o i Afërm që nuk je larg, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Galiben gajre maglubi;ja Sanian gajre masnuin; ja Khalikan gajre makhlukin;ja Maliken gajre memlukin;ja Kahiren gajre makhurin;ja Rafian gajre merfuin;ja Hafidhan gajre mahfudhin;ja Nasiren gajre Mensurin;ja Shahiden gajre gaibin;ja Karijben gajre beijdin, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente, elgauthe,elgauthe,elgauthe,khal-lisna mine-n’ nari ja Rabb.
  • 47. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O dritë e dritës;o Ndriçues i dritës;o Krijues i dritës;o Sistemues i dritës;O Caktues i dritës;o Dritë e çdo drite;o Dritë para çdo drite;o Dritë pas çdo drite;o Dritë mbi të gjitha dritat;o Dritë që nuk ka dritë të ngjashme, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Nure-n’nur;ja Munev’vire-n’nur;ja Khalika-n’ nur;ja Mudeb’bire-n’nur;ja Mukad’dire-n’nur;ja Nure kul’li nurin;ja Nuren kable kul’li nurin;ja Nuren baëde kul’li nurin;ja Nuren feuka kul’li nurin;ja Nuren lejse kamithlihi nurun, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna mine-n’ nari ja Rabb.

   48. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O Ti që dhënia Jote është e ndershme;o Ti që puna Jote është e butë;o Ti që butësia Jote është e përhershme;o Ti që bamirësia Jote është e kahershme;o Ti që fjala Jote është vërtetë;o Ti që premtimi Yt është i drejtë; o Ti që fjala Jote është mirësi;o Ti që dënimi Yt është drejtësi;o Ti që përmendja Jote është ëmbëlsi;o Ti që mirësia Jote është e pafundësisht e madhe, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Men ‘atauhu sherijfun;ja Men fi’luhu letijfun;ja Men lutfuhu mukijmun;ja Men ihsanuhu kadijmun;ja kauluhu hak’kun;ja Men va’duhu sidkun;ja Men afvuhu fadlun;ja Men adhabuhu adlun,ja Men dhikruhu sidkun; ja Men fadluhu amijmun, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna mine-n’ nari ja Rabb.
  • 49. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd o Lehtësues;o Ndarës;o Zëvendësues; o Ulës;o Zbritës;o Dhënës;o Përparësidhënës;o Shpërblyes;o Afatdhëhës;o Zbukurues, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:All’llahum’me in’nij es’eluke bismike ja Museh’hil;ja Mufes’sil;ja Mubed’dil;ja Mudhel’lil;ja Munez’zil; ja Munev’vil; ja Mufed’dil;ja Muxhez’zil; ja Mumeh’hil;ja Muxhem’mil, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna mine-n’ nari ja Rabb.


   50. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që sheh e nuk shihesh; o Ti që krijon dhe nuk je i krijuar;o Ti që udhëzon në rrugën e drejtë e nuk udhëzohesh;o Ti që jep jetë e nuk të jepet jetë: o Ti që të luten e nuk lutesh;o Ti që ushqen e nuk ushqehesh;o Ti që të kërkohet mbrojtje e nuk kërkon mbrojtje;o Ti që merr vendim e nuk merret vendim për Ty;o Ti që gjykon e nuk gjykohet për Ty;o Ti që nuk ka lindur kush prej Teje,nuk Je i lindur,e asgjë nuk është i barabartë me Ty e që të gjasojë Ty, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Men jera ue la juru;ja Men jakhlukuue la jukhleku;ja Men jehdij ue la juhda;ja Men juhjij ue la juhja;ja Men jes’elu ue la jus’elu; ja Men jut’amu;ja Men juxhijru ue la juxharu alejhi;ja Men lem jelid ue lem juled ue lem jekunlehu kufuven ehad, - Subabhaneke ja la ilahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna mine-n’ nari ja Rabb.
  • 51. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O më i miri Llogarimarrës;o më i miri Mjek;o më i miri Vëzhgues;o më i miri i Afërm;o më i miri Përgjigjës i lutjeve;o më i miri i Dashur;o më i miri Përkujdesës;o më i miri Garantues;o më i miri Mbrojtës;o më i miri Ndihmues,-Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë,ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Jà ni’mel-Hasijb;ja ni’me-T’tabijb; ja ni’me-Rr’rrakijb;jà ni’mel-Karijb; ja ni’mel-Muxhijb; ja ni’mel-Habijb; ja ni’mel-Kefijl; ja ni’mel-Vekijl; ja ni’mel-Meulà; ja ni’me-N’nesijr,- Subhàneke ja là ilàhe il’là ente elgauthe,elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.


   52. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O Gëzimi i dijetarëve; o Qëllimi më i lartë i të dashuruarve;o Shoqëruesi i dashamirëve;o i Dashuri i të penduarve; o Ushqyesi i të pa pasurve;o Shpresa e fajtorëve;o Drita e syve të adhuruesve;o Larguesi i të keqes prej të munduarve;o Lehtësues i pikëllimit të të brenguarve;o Zoti i të përparshmëve dhe i të mbrapmëve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Sururel-àrifijn;ja Munal-muhib'bijn;ja Enijsel-murijdijn; ja Habijbe-t’tev’vàbijn;ja Razikal-mukil’lijn;ja Rexhàel-mudhnibijn;ja Kurr’rrete ajnil-àbidijn; ja Munef’fise anil-mekrubijn;ja Muferr’rrixhe anil-magmùmijm;ja Ilàhel-ev’velijne uel-akharijn, subhàneke ja là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe,elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.
  • 53. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd o Edukuesi ynë;o i Adhuruari ynë;o Zotëria ynë;o Mbrojtësi ynë;o Ndihmuesi ynë; o Ruajtësi ynë;o Orientuesi ynë;o Ndihmuesi ynë;o i Dashuri ynë;o Mjeku ynë, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike ja Rab’benà; ja Ilàhenà; ja Sej’jidenà;ja Meulànà;ja Nàsirenà;ja Hàfidhenà;ja Delijlenà;ja Muijnenà;ja Habijbenà; ja Tabijbenà,- Subhàneke ja là ilàhe il’là ente,elgauthe,elgauthe,elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab'b.

   54. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O Zot i profetëve dhe i njerëzve të plotësuar;o Zot i të drejtëve dhe i të mirëve;o Zot i Xhennetit dhe i Zjarrit o Zot i të vegjëlve dhe i të mëdhenjve;o Zot i farërave dhe i frutave;o Zot i lumenjve dhe i pemëve;o Zot i shkretëtirave dhe i vendeve të thata;o Zot i stepave dhe i detrave;o Zot i natës dhe ditës,o Zot i veprimeve të dukshme dhe i sekreteve,- Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Rab’be-n’nebij’jijne uel-ebràri;ja Rab’be-s’sid’dijkijne uel-akhjàri;ja Rab’bel-xhenneti uennàri;ja Rab’be-s’sigàri uel-kibàri;ja Rab’bel-hubùbi ueth’thimàri;ja Rab’bel-enhàri uel-eshxhàri;ja Rab’be-s’sahàrij uel-bihàri;ja Rab’be-l’lejli uennehàri;ja Rab’bel-i’làni uel-esràri, - Subhàneke ja là ilàhe il’là ente,elgauthe,elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 55. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit:O Ti që çon urdhërin Tënd në çdo send;O Ti që dituria Jote është në çdo send;O Ti që fuqia Jote ka arritur në çdo send;O Ti që njerëzit nuk i numërojnë dot mirësitë e Tua;O Ti që krijesat nuk arrijnë të të falenderojnë Ty;O Ti që mendjet nuk e kuptojnë dot madhështinë Tënde;O Ti që iluzionet nuk arrijnë të perceptojnë qënien Tënde;O Ti që madhështia dhe krenaria është rroba Jote;O Ti që robët nuk e sprapsin dot vendimin Tënd;O Ti që nuk ka sundim tjetër veç sundimit Tënd;O Ti që nuk ka dhënie tjetër veç dhënies Tënde - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë,ndihmë,ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Men nefedhe fij kul’li shej’in emruhù;ja Men lehika bikul’li shej’in ilmuhù;ja Men belegat ilà kul’li shej’in kudretuhù;ja Men là tuhsil-‘ibàdu ni‘amehù;ja Men là teblugul-khalàiku shukrehù;ja Men là tudrikul-efhàmu xhelàlehù;ja Men là tenàlul-euhàmu kunhehù;ja Menil-‘adhametu uel-kibrijàu ridàùhu;ja Men là terud’dul -‘ibàdu kadàehù;ja Men là mulke il’là mulkuhù;ja Men là ‘atàe il’là ‘atàùhu,-Subhàneke ja là ilàhe il’là ente,elgauthe,elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   56. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit:O Ti që për Ty është shembulli më i lartë;O Ti që për Ty janë cilësitë më të larta;O Ti që për Ty është e fundit dhe e para;O Ti që ke Xhennetin e qetësisë;O Ti që për Ty janë argumentet më të mëdha;O Ti që për Ty janë emrat më të bukur;O Ti që për Ty është gjykimi e vendimi;O Ti që për Ty është ajri e hapësira;O Ti që për Ty janë Arshi e toka;O Ti që për Ty janë qiejt e lartë - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot!


   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Men lehul-methulul-a’là;ja Men lehu-s’sifàtul-uljà;ja Men lehul-àkhiretu uel-ùlà;ja Men lehul-xhen’netul-me’và;ja Men lehul-àjàtul-kubrà;ja Men lehul-esmàul-husnà;ja Men lehul-hukmu uel-kadàu;ja Men lehul-hevàu uel-fedàu;ja Men lehul-arshu ueth’therà;ja Men lehu-s’semàvàtul-ulà,-Subhàneke ja là ilàhe il’là ente, elgauthe,elgauthe,elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 58. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit: O Ti që në qiell është madhështia Jote;O Ti që në tokë janë argumentet e Tua;O Ti që në të gjitha sendet janë faktet e Tua;O Ti që në detrat janë gjërat e Tua të habitshme;O Ti që në malet janë thesaret e Tua;O Ti që e fillon krijimin dhe pastaj e kthen;O Ti që tek Ty kthehet e gjitha çështja;O Ti butësia që Jote është e dukshme në të gjitha sendet;O Ti që e përsose krijimin e çdo sendi;O Ti që fuqia Jote vepron mbi të gjitha krijesat - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Men fil-erdi àjàtuhù;ja Men fij kul’li shej’in delàiluhù;ja Men fil-bihàri axhàibuhù;ja Men fil-xhibàli khazàinuhù;ja Men jebdeul-khalka thum’me juijduh;ja Men ilejhi jurxheul-emru kul’luhù;ja Men adh’here fij kul’li shej’in lutfuhù;ja Men ahsene kul’le shej’in khalkahù;ja Men tesarr’rrefe fil-khalàiki kudretuhù,-Subhàneke ja là ilàhe il’là ente,elgauthe,elgauthe,elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   59. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit:O i Dashur i atij që nuk ka të dashur;o Mjek i atij që nuk ka mjek;o Përgjigjës i nevojave të atij që nuk ka përgjigjës nevojash;o Dhembshur me atë që nuk gjen dhembshuri;o Dashamirës i atij që nuk ka dashamirës;o Ndihmues i atij që nuk ka ndihmues;o Orientues i atij që nuk ka orientues;o Mik i atij që nuk ka mik;o i Mëshirues i atij që nuk gjen mëshirues;o Shoqërues i atij që nuk gjen shoqërues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Habijbe men là habijbe lehù;ja Tabijbe men la tabijbe lehù;ja muxhijbe men là muxhijbe lehù;ja shefijka men la shefijka lehù;ja Refijka men la refijka lehù;ja Mugijthe men là mugijthe lehù;ja Delijle men là delijle lehù;ja Enijse men là enijse lehù;ja Ràhime men là ràhime lehù;ja Sàhibe men là sàhibe lehù,-Subhàneke ja là ilàhe il’là ente,elgauthe,elgauthe,elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 60. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit:O i Mjaftueshëm për atë që kërkon mbështetjen Tënde;o Udhëzues i atij që kërkon udhëzimin Tënd;o Ushqyes i atij që kërkon ushqimin Tënd;o Ruajtës i atij që kërkon ruajtjen Tënde;o Shërues i atij që kërkon shërimin prej Teje;o Gjykues i atij që mjaftohet me gjykimin Tënd;o Pasuridhënës i atij që kërkon pasuri prej Teje;o Besëmbajtës i atij që kërkon besën Tënde;o Fortësues i atij që kërkon fuqinë prej Teje;o Mik i dashur i atij që kërkon miqësinë Tënde - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Kàfije meni-stekfàhu;ja Hàdije meni-stehdàhu;ja Kàlie meni-steklàhu;ja Ràije meni-ster’àhu;ja Shàfije meni-steshfàhu;ja Kàdije meni-stakdàhu; ja Mugnije meni-stagnàhu;ja muvef’fije meni-steufàhu;ja mukav’vije meni-stakvàhu;ja Velij’je meni-steulàhu,-Subhàneke ja là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.

   61. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im unë të lutem ty me emrin Tënd o Krijues;o Furnizues;o Folës;o i Drejtë;o Çarës (i farës);o Ndarës (i së drejtës nga e gabuara);o Sintetizues (i sendeve);o Ngjitës (i sendeve);o i Lartë;o i Lartësuar - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike ja Khàlik;ja Ràzik;ja Nàtik;ja Sàdik;ja Fàlik;ja Fàrik;ja Fàtik;ja Ràtik;ja Sàbik;ja Sàmik,-Subhàneke ja là ilàhe il’là ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 62. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O Ti që përmbys natën e ditën;O Ti që ke bërë errësirat dhe dritat;O Ti që ke krijuar hijet dhe vapën;O Ti që ke nënshtruar diellin e hënën;O Ti që ke caktuar të mirën e të keqen;O Ti që ke krijuar vdekjen dhe jetën;O Ti që në dorën Tënde janë krijimi dhe urdhëri;O Ti që nuk ke as grua e as fëmijë;O Ti që nuk ke ortak në sundim;O Ti që nuk ke kujdestar që të Të ulë (nënshtrojë) - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë,ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men jukal’libu-l’lejle uen’nehàre;ja Men xheale-dh’ dhulumàti uel-envàre;ja Men khaleka-dh’dhil’le uel-harùre;ja Men sekh’khare-sh’shemse uel-kamere; ja Men kad’derel-khajre uesh’sherr’rre; ja Men khalekal-meute uel-hajàte;ja Men lehul-khalku uel-emru;ja Men lem jet’tekhidh sàhibeten ue là veleden;ja Men lejse lehù sherijkun fil-mulki;ja Men lem jekun lehù velij’jun mine-dh’dhul’li,-Subhàneke ja là ilàhe il’là ente, elgauthe,elgauthe, elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   63. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit: O Ti që di qëllimin e dashamirëve; O Ti që di ç’mbajnë brenda të heshturit; O Ti që dëgjon rënkimin e të pafuqishmëve; O Ti që sheh të qarat e të frikësuarve; O Ti që ke në dorë nevojat e kërkuesve; O Ti që pranon justifikimin e të penduarve; O Ti që nuk e përmirëson punën e ngatërrestarëve; O Ti që nuk e humb shpërblimin e bamirësve; O Ti që nuk largohesh prej zemrës së dijetarëve; o më Bujari i bujarëve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men ja’lemu muràdel-murijdijn; ja Men ja’lemu damijre-s’sàmitijn;ja Men jesme’u enijnel-vàhinijn;ja Men jerà bukàel-khàifijn; ja Men jemliku havàixhe-s’sàilijn;ja Men jakbelu ‘udhre-t’tàibijn;ja Men là juslihu amel-mufsidijn;ja Men la judij’u exhrel-muhsinijn;ja Men la jeb’adu an kulùbil-àrifijn;ja exhvedel-exhvedijn,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe, elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 64. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O i Gjithmonshëm në qëndrueshmëri;o Dëgjues i lutjes; i Madhi dhënës; o Falës i gabimeve; o Krijues i qiejve; o Përmirësues i vuajtjeve;o Zbukurues i lavdrimit; o i Kahershmi dritëdhënës; o i Shumti besë-mbajtës; o i Ndershmi shpërblyes - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot!


   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Dàimel-bekài;ja Sàmia-d’duài;ja Vàsial-atài;ja gàfirel-khatài;ja bedij’a-s’semài;ja Hasenel-belài;ja xhemijle-th’thenài;ja Kadijme -s’senài;ja Kethijrel-vefài;ja sherijfel-xhezài,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe, elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.

   65. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O Zoti im,unë ty të lutem me emrin Tënd o Mbulues;o Falës;o Mposhtës;o i Gjithëfuqishëm;o Durues; o Mirëbërës;o Zgjedhës; o Hapës;o Dhënës;o Qetësues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!


   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike ja Set’tàru;ja Gaf’fàru; a Kah’hàru;ja Xheb’bàru;ja Sab’bàru;ja Bàrr’rru;ja Mukhtàru; ja Fet’tàhu;ja Nef’fàhu;ja Murtàhu,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 66. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O Ti që mua më krijove e më përsose;O Ti që mua më furnizove e më edukove;O Ti që mua më jep të ha e të pi;O Ti që mua më afrove e më mbajte pranë;O Ti që mua më mbron e më mjafton;O Ti që mua më ruan e më mbështet;O Ti që mua më jep fuqi e pasuri;O Ti që mua ma bëre mbarë e më udhëzove në rrugën e drejtë; O Ti që mua më bën shoqëri e më jep strehë; O Ti që mua më vdes e më ngjall - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men khalekanij ue sev’vànij;ja Men rezakanij ue reb’bànij; ja Men at’amenij ue sekànij;ja Men karr’rrebenij ue denànij;ja Men asamenij ue kefànij;ja Men hafidhanij ue kelànij;ja Men eaz’zenij ue agnànij; ja Men vef’fekanij ue hedànij;ja Men ànesenij ue àvànij;ja Men emàtenij ue ahjànij,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   67. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që vërtetohet e drejta me fjalët e Tua;O Ti që pranon pendimin e robëve të Tu;O Ti që hyn në mes njeriut e zemrës së tij;O Ti që nuk sjell dobi ndërmjetësimi pa lejën Tënde;O Ti që e di më mirë se kush ka shkarë nga rruga Jote;O Ti që nuk ka pasveprim për gjykimin Tënd;O Ti që nuk ka sprapsës për vendimin Tënd;O Ti që të gjitha sendet veprojnë sipas urdhërit Tënd;O Ti që çka në qiej janë të palosura nga fuqia Jote;O Ti që i lëshon erërat përgëzuese prej mëshirës Tënd - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men juhik’kul-hak’ka bikelimàtihí;ja Men jakbelu-t’teubete an ibàdihí;ja Men jehùlu bejnel-mer’i ue kalbihí;ja Men là tenfeu-sh’shefà’atu il’là bi idhnihí;ja Men huve aëlemu biMen dal’le an sebijlihí;ja Men là muak’kibe lihukmihí;ja Men là ràd’de likadà’ihí;ja Menin-kàde kul’lu shej’in liemrihí;ja Meni-s’semàvàtu matvij’jàtun bijemijnihí ja Men jursilu-rr’rrijàha bushren bejne jedej rahmetihí,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 68. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që e bëre tokën shtroje; O Ti që i bëre malet kolona;O Ti që e bëre diellin ndriçues;O Ti që e bëre hënën dritë;O Ti që e bëre natën mbulesë;O Ti që e bëre ditën sigurim jetese;O Ti që e bëre gjumin pushim; O Ti që e bëre qiellin ndërtesë;O Ti që i bëre sendet çift;O Ti që e bëre Zjarrin pritë - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men xhealel-erda mihàden;ja Men xhealel-xhibàle eutàden;ja Men xheale-sh’shemce siràxhen;ja Men xhealel-kamere nùren;ja Men xheale-l’lejle libàsen;ja Men xheale-n’nehàre meàshen;ja Men xheale-n’neume subàten;ja Men xheale-s’semàe binàen;ja Men xhealel-eshjàe ezvàxhen;ja Men xheale-n’nàre mirsàden,- Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   69. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem ty me emrin Tënd o Dëgjues;o Zotërues i ndërmjetësimit;o i Lartë;o Gjithëprivues; o i Shpejtë; o Shpikës;o i Madh;o i Gjithë-fuqishëm;o i Gjithinformuar; o Sprapsës (i së keqes) -Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!


   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike ja Semij’u;ja Shefij’u;ja Refij’u;ja Menij’u;jàa Serij’u;ja Bedij’u;ja Kebijru;ja Kadijru,ja Khabijru;ja Muxhijru,- Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe, elgauthe,elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 70. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O i Gjallë para çdo të gjalli; o i Gjallë pas çdo të gjalli;o i Gjallë që për Ty nuk ka shembull;o i Gjallë që nuk të bëhet shok i gjalli;o i Gjallë që nuk ke nevojë për të gjallin;o i Gjallë që vdes çdo të gjallë;o i Gjallë që furnizon çdo të gjallë;o i Gjallë që nuk e trashëgon jetën prej të gjallit;o i Gjallë që do të ngjallësh të vdekurit;o i Gjallë i përjetshëm që as kotesh e as të merr gjumi - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!


   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Haj’jen kable kul’li haj’jin;ja Haj’jen ba’de kul’li haj’jin; ja Haj’ju-l’ledhij lejse kemithlihí haj’jun;ja Haj’ju-l’ledhij là jushàrikuhù haj’jun; ja Haj’ju-l’ledhij la jahtàxhu ilà haj’jin;ja Haj’ju-l’ledhij jumijtu kul’le haj’jin;ja Haj’ju-l’ledhij jerzuku kul’le haj’jin;ja Haj’jen lem jerithil-hajàte min haj’jin;ja Haj’ju-l’ledhij juhjil-meutà;ja Haj’ju ja Kaj’jùmu la te'khudhuhù sinetun ue la neum,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   71. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që përmendja Jote nuk harrohet;O Ti që drita Jote nuk shuhet;O Ti që mirësitë e Tua nuk numërohen;O Ti që sundimi Yt nuk zhduket;O Ti që për Ty thuren lavde të panumërta;O Ti që madhështia Jote nuk përshkruhet;O Ti që plotësia Jote nuk perceptohet;O Ti që vendimi Yt nuk sprapset;O Ti që cilësitë e Tua nuk ndryshohen;O Ti që vetitë e Tua nuk tjetërsohen - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men lehù dhikrun là junsà;ja Men lehù nùrun la jutfà; ja Men lehù niamun la tuad’du;ja Men lehù mulkun la jezùlu;ja Men lehù thenàun la juhsà; ja Men lehù xhelàlun la jukej’jefu;ja Men lehù kemàlun la judreku;ja Men lehù kadàun la jured’du;ja Men lehù sifàtun la tubed’delu;ja Men lehù nu’ùtun là tugaj’jeru,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente,elgauthe,elgauthe,elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 72. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti i botëve,o Sundues i Ditës së Gjykimit;o Qëllimi më i lartë i kërkuesve;o Mbajtësi i të strehuarve;o Arritësi i të përndjekurve;O Ti që i do të durueshmit;O Ti që i do të penduarit; O Ti që i do të pastruarit;O Ti që i do bamirësit;O Ti që di më mirë kush janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që s’ ka zot tjetër veç Teje, ndihmë,ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm:Ja Rab’bel-àlemijn;ja Màlike jeumi-d’dijn;ja Gàjete-t’tàlibijn;ja dhahre-l’làxhi’ijn;ja Mudrikel-hàribijn;ja Men juhib’bu-s’sàbirijn;ja Men juhib’bu-t’tev’vàbijn;ja Men juhib’bul-metetah’hirijn;ja Men juhib’bul-muhsinijn;ja Men huve a’lemu bilmuhtedijn,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe, elgauthe,elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   73. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd o i Butë;o Dashamirës;o Ruajtës;o Rrethues; o Fuqidhënës;o Shpëtues;o Ngritës; o Nënshtrues;o Fillues;o Rikrijues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike ja Shefijk;ja Refijk;ja Hafijdh;ja Muhijt; ja Mukijt;ja Mugijth;ja Muiz’zu;ja Mudhil’lu;ja Mubdi’u; ja Muijd,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente,elgauthe, elgauthe,elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 74. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që je Një pa të kundërt; O Ti që je i Vetëm pa të ngjashëm;O Ti që je i qëndrueshëm pa të metë; Ti që je Tek pa “si e qysh”;O Ti që je gjykatës pa bërë padrejtësi, O Ti që je sistemues pa përkrahës;O Ti që je fuqiplotë pa poshtëruar;O Ti që je i pasur pa varfëri;O Ti që je sundues pa izolim;O Ti që je i cilësuar pa shembëllim - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë,ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!


   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men Huve ehadun bilà did’din;ja Men Huve ferdun bilà nid’din;ja Men Huve samedun bilà ‘ajbin;ja Men Huve vitrun bilà kejfin;ja Men Huve kàdin bilà hajfin;ja Men Huve rab’bun bilà vezijrin; ja Men Huve azijzun bilà dhul’lin;ja Men Huve ganij’jun bilà fakrin;ja Men Huve melikun bilà azlin;ja Men Huve meusùfun bilà shebijhin,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente,elgauthe, elgauthe,elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   75. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që përmendja Jote është nderim për përmendësit; O Ti që falenderimi Yt është fitore për falenderuesit;O Ti që lavdërimi Yt është madhështi për lavdëruesit;O Ti që bindja ndaj Teje është shpëtim për të bindurit;O Ti që porta Jote është e hapur për kërkuesit;O Ti që rruga Jote është e qartë për ata që priren drejt Teje;O Ti që shenjat e Tua janë argumente për vështruesit; O Ti që libri Yt është kujtesë për të devotshmit;O Ti që furnizimi Yt është i përgjithshëm për të bindurit e për mëkatarët;O Ti që mëshira Jote është e afërt për bamirësit - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men dhikruhù sherefun lidh’dhàkrijn;ja Men shukruhù feuzun lish’shàkirijn; ja Men hamduhù iz’zun lilhàmidijn;ja Men tà’atuhù nexhàtun lilmutij’ijn;ja Men bàbuhù meftùhun lit’tàlibijn;ja Men sebijluhù vàdihun lilmunijbijn;ja Men àjàtuhù burhànun lin’nàdhirijn;ja Men kitàbuhù tedhkiretun lilmut’tekijn;ja Men rizkuhù umùmun lit’tài’ijne uel-àsijn;ja Men rahmetuhù karijbun minel-muhsinijn,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente,elgauthe, elgauthe,elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 76. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që i bekuar është emri Yt; O Ti që e lartë është dhënia Jote;O Ti që nuk ka zot tjetër përveç Teje;O Ti që i lartësuar është lavdrimi Yt;O Ti që të lartësuar janë emrat e Tu; O Ti që vazhdon qëndrueshmëria Jote;O Ti që madhështia është bukuria Jote;O Ti që madhëria është rroba Jote;O Ti që nuk njihen sa janë argumentet e Tua;O Ti që nuk numërohen mirësitë e Tua - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë,ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men tebàrekes-muhù;ja Men teàlà xhed’duhù;ja Men la ilàhe gajruhù;ja Men xhel’lethenàuhù;ja Men tekad’deset esmàuhù;ja Men jedùmu bekàuhù; ja Menil-adhametu behàuhù;ja Menil-kibrijàu ridàuhù;ja Men la tuhsà àlàuhù;ja Men la tuad’du neamàuhù,,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe, elgauthe,elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   77. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem ty me emrin Tënd o Ndihmës;o Besnik;o i Qartë;o i Madhëruar;o Drejtues;o Falenderues;o i Lavdishëm;o i Fortë;o Dëshmues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike ja Muijn;ja Emijn;ja Mubijn;ja Metijn;ja Mekijn; jà Reshijd;ja Hamijd;ja Mexhijd; ja Shedijd;ja Shehijd,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe, elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.
  • 78. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zotërues i fronit të lavdishëm;o Zotërues i fjalës së drejtë;o Zotërues i veprimit të orientuar;o Zotërues i dënimit të ashpër;o Zotërues i premtimit dhe i përbetimit;O Ti që je mik i dashur i falenderuar;O Ti që je veprues sipas dëshirës;O Ti që je i afërm jo i largët;O Ti që për çdo send je dëshmues;O Ti që nuk je tiran për robët - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë,ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Dhel-arshil-mexhijd;ja Dhel-kauli-s’sedijd;ja Dhel-fi’li-rr’reshijd;ja Dhel-batshi-sh’shedijd;ja Dhel-vaëdi uel-veijd;ja Men Huvel-velij’jul-hamijd; ja Men Huve feà’àlun lima jurijd;ja Men Huve karijbun gajru be’ijd;ja Men Huve alà kul’li shej’in shehijd;ja Men Huve lejse bidhal’làmin lil-abijd,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe,elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.


   79. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit: O Ti që për Ty nuk ka shok e as ndihmës;O Ti që për Ty nuk ka shembull e as të ngjashëm;o Krijues i diellit e i hënës ndriçuese;o Pasurues i të mjerit e i të varfërit;o Furnizues i fëmijës së vogël;o Mëshirues i plakut të moshuar;o Fashues i kockës së thyer;o Mbrojtës i të frikësuarit që kërkon ruajtje;O Ti për që robët e Tu je i gjithinformuar dhe vështrues;O Ti që mbi çdo send je i gjithëfuqishëm - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej Zjarrit,o Zot!

   Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Ja Men là sherijke lehù ue la vezijr;ja Men la shebijhe lehù ue là nedhijr;ja Khàlika-sh’shemsi uel-kameril-munijr;ja Mugnijel-bàisi uel-fekijr;ja Ràzika-t’tifli-s’sagijr;ja Ràhime-sh’shejkhil-kebijr;ja Xhàbirel-adhmil-kesijr;ja Ismetel-khàifil-mustexhijr;ja Men huve bi ibàdihí khabijrun besijr;ja Men huve alà kul’li shej’in kadijr,-Subhàneke ja la ilàhe il’la ente, elgauthe,elgauthe,elgauthe,khal’lisnà mine-n’nàri ja Rab’b.