Lutja “Parzmorja e madhe”

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  Përkthyes

  Radio Projekt 21

  Ndegjo me Internet Explorer

  Ndegjo me Firefox

  Forumsstruktur

  Team

  • Lutja “Parzmorja e madhe”

   Kjo dua (lutje) është emërtuar “Parzmorja e madhe”, nga fjala arabe “el-xheusheri”-parzamore dhe është përcjellur prej Iman Zenel Abidinit i cili e ka ndëgjuar prej babit të tij Imam Hysejnit a.s.,prej gjyshit të Imam Aliut a.s.k.v., dhe ky i fundit prej Profetit s.a.v.s.

   Iman Zenel Abidini tregon: “kur Profeti s.a.v.s.,ishte në njërën nga luftrat që u detyrua të bënte,i zbriti Xhebraili a.s.,dhe e gjeti të ndjente dhembje prej parzmores së rënd që mbante. Xhebraili a.s.,i tha: O Muhammed,Zoti yt të çon selam(të përshëndet) dhe të thotë hieq këtë parzamore dhe këndo këtë dua (lutje),e cila është siguri dhe mbrojtje për ty e për ummetin tënd.

   Xhebraili a.s.,vazhdoi t’i shpjegojë gjërë e gjatë mirësitë e kësaj lutjeje; ndër të tjera i shpjegoi se kjo dua është me vlerë të këndohet edhe në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit në mes të këtij muaji dhe në Natën e Kadrit dhe shtoi duke i thënë se Allahu pranë personit që lutet me këtë dua dërgon edhe shtatëdhjetë mijë melaike(engjëj) që të bëjnë tespijat (madhërojnë) dhe së bashku me lutësin kërkojnë mëshirë dhe mirësitë e Allahut.

   Iman Zenel Abidini trego se babai i tij i ka kërkuar atij që këtë dua ta mësoj përmendësh,ashtu siç e kishte porositur edhe atë vetë i ati,priësi i besimtarëve, të Imam Aliu a.s.

   Në këtë lutje-meditim Allahu i Madhëruar thirret vetëm me emrat e Tij të bukur,ashtu siç ka urdhëruar vetë i Larti në fjalën e Tij të nderuar: “Allahu ka emrat më të bukur,prandaj thirreni Atë me ato....”(El-A’raf,180).Në këtë dua,çdo emër nga 100 emrat e bukur të Allahut,është shoqëruar edhe me dhjetë cilësi të lartë të amrit të bukur përkatës me të cilat Allahu e ka përshkruar Veten e Tij të Lartësuar.

   Çdo emër i bukur fillohet me “Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim”-“Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit” dhe mbydhet me lutjen: “Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,,khal-lisna minen’nari ja Rabb”(Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej zjarrit,o Zot):
  • 1. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit.Mëshirëmadhit: O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd o Allah,o Mëshirëmadh,o i Gjithëmëshirshëm,o Bujar,o i Qëndrushëm,o Madhështor,o i Hershëm,o i Gjithëditur,o i Butë,o i Mençur,-Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: All’ahum’me in’nij es’eluke bismike Ja All’llah,ja Rahman,ja Rrahim,ja Kerim,ja Mukijm,ja Adhim,ja Kadim,ja Alim,ja Halim, ja Hakim - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,,kh a minen’nari ja Rabb.


   2. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit.Mëshirëmadhit: O Zotëri mbi zotërijtë, o Përgjigjësi i lutjeve,o Lartësues i gradëve,o ruajtës i të mirave,o Falës i gabimeve, o Dhënës i zërave,o i Ditur i të fshehtave,o Sprapsës i fatkeqësive - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Sej’jide s’sadat,ja muxhijbe-d’davat,ja Raifa-d-derxhat, ja Velij’jel-hasenat,ja Gafirel-khatij’at,ja Mu’tijel-mes’elat,ja Kabile-t’teubat,ja Sami’al-esvat,ja Alimel-khafij’jat,ja Dafi’al-belij’jat - Subabhaneke ja la illahe il-la ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe,,khal-lisna minen’nari ja Rabb.
  • 3. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit.Mëshirëmadhit: O më i Miri falës mëkatesh,o më i Miri i gjykatësve,o më i Miri i ndihmuesve,o më i Miri i sunduesve, o më i Miri i frunizuesve,o më i Miri i trashëguesve,o më i Miri i falënderuesve,o më i Miri i kujtuesve,o më i Miri zbritësve,o më i Miri i bamirësve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë,ndihmë,na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja khajrel-gafirin,ja khajrel – fatihijn, ja khajrel-n’nasirijn, ja khajrel-bakimijn, ja khajrer – rr’rrazikijn, ja khajrel – varithijn, ja khajrel-hamidijn, ja khajrer-dh’dhakirijn, ja khajrel- munzilin, ja khajrel-muhsinijn- Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,,khal-lisna minen’nari ja Rabb.

   4. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit.Mëshirëmadhit: O Ti që ke madhështinë e bukurinë,o Ti që ke fuqinë dhe absoluten,o Ti që ke sundimin e madhështinë, o i Madh i Gjithëlartësuar;Krijues i reve shimbajtëse,o Ti që ke dënimin e rënd;o Ti më i Shpejti llogartisë,o Ti që ke ndërshkrimin të ashpër; tek Ti është shpërblimi më i mirë; tek Ti është baza e Librit - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë,na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Men lehul-iz’zetu uel xhemal;ja Men lehul – kudretu uel-kemal; ja Men lehul-mulku uel xhelal; ja Men lehul-kebijrul-muteal;ja munshie’s’sehabi-th’thikal; ja Men huve shedijdul-mihal; ja Men huve serij’ul-hisab; ja Men huve shedijdul-ikab;ja Men indehu husnu-th’thevab; ja Men indehu ummul-kitab - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,,khal-lisna minen’nari ja Rabb.
  • 5. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit.Mëshirëmadhit: O Zoti im,unë të lutem në emrin Tënd o i Butë;o Mirësidhënës;o Gjykues i vërtetë;o Argument;o Pushtet;o Kënaqësidhënës;o Mëkatfalës;o i Pastër nga mangësitë;o Dhënës i ndihmës;o Zotërues i mirësive dhe Zbulues i sendeve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:All’llahum’me in@nij es’eluke bismike ja Han’nan;ja Men’nan; ja Dej’jan,ja Burhan;ja Sulltan;ja Ridvan;ja Gufran;ja Suhban;ja Muste’an;ja Dhel-Men’ni uel-bejan - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,,khal-lisna minen’nari ja Rabb.


   6. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit.Mëshirëmadhit: o Ti që ndaj madhërisë Tënde çdo send është nënshtruar;o Ti që ndaj fuqisë Tënde çdo send është dorëzuar; o Ti që para madhështisë Tënde çdo send është përulur; o Ti që autoritetit Tënd çdo send i është përkulur;o Ti që ndaj frikës Tënde çdo send ndruhet; o Ti që malet çahen prej frikës Tënde;o Ti që me urdhërin Tënd janë lartësuar qiejt; o Ti që me urdhërin Tënd u bënë të qëndrueshme tokat;o Ti që Ra’di (engjëlli i ngarkuar me rrufetë) të dëlir ngga mangësit me lavdërimin për Ty;o Ti që nuk u bën padrejtësi banorëve të mbretërisë Tënde - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë,ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Men tevada’a kul’lu shej’in liadhametihi;ja Men istesleme kul’lu shej’in likudretihi; ja Men dhel’le kul’lu shej’in li iz’zetihi;ja Men khada’a kul’lu shej’in lihejbetihi;ja Men inkade kul’lu shej’in min khashjetihi;ja Men tesbek’kakatil-xhibalu min mekhafetihi; ja Men kamati-s’samavatu biemrihi; ja Men istekarr’rretil- erdune bi idhnihi; ja Men juseb’bihu-rr’rra’du bihamdi; ja Men la ja ‘tedi ala ehli memleketihi bejan -Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’nari ja Rabb.
  • 7. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit.Mëshirëmadhit: O Falës i gabimeve;o Largues i pësimeve;o Pritës i shpresave;o i Madhi dhënës;o Dhurues i dhuratave; o Furnizues me ushqim i krijesave;o Kryerës i qëllimeve të larta;o Dëgjues i ankimeve;o Ringjallës i krijesave;o Liridhënës i robërve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Gafirel-khataja; ja Kashifel-belaja;ja Muntehe - rr’rrexhaja;ja Muxhzilel-ataja; ja Vahibel-bedaja;ja Razikel-beraja; ja Kadijel-Menaja; ja Sami’a-sh’shekaja; ja Baithel-beraja; ja Muntalikal-esara - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’nari ja Rabb.


   8. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zotëruesi i falënderimit e i lavdisë e i ndriçimit;o Zotërues i besës e i besnikërisë o Zotërues i faljes dhe i kënaqësisë;o Zotëruesi i mriësive të mëdha e i madhështisë e i qëndrushmërisë;o Zotërues i dallimit e i gjykimit;o Zotërues i madhështisë e i qëndrueshmërisë; o Zotërues i bujarisë e i dhënies së ndershme;o Zotërues i mirësive të mëdha dhe i të gjitha mirësive - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Dhel hamdi ueth’thenai;ja Dhel fakhri uel behai;ja Dhel mexhdi ue-s’senai;ja Dhel ahdi uel vefai;ja Dhel afvi uerr’rridai;ja Dhel men’ni uel ataja;ja Dhel fasli uel kadai;ja Dhel iz’zi uel bekai;ja Dhel xhudi nes’sekhai;ja Dhel alai uen’neamai -Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’nari ja Rabb.
  • 9. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tönd o Dëgjues;o Ndalues;o Sprapsës;o Lartësues;o Bërës;o Dobisjellës;o Dëgjues;o Mbledhës;o Çiftëzues;o Shumues;o Zgjerues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:All’llahum’me in’nij es’luke bismike ja Mani’u;ja Dafi’u;ja Rafiu;ja Sani’u;ja Nafi’uja Sami’u; ja Xhami’u; ja Shafi’u;ja Vasi’u;ja Meves’si’u -Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   10. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Bërës i çdo sendi të bërë; o Krijues i të gjitha krijesave;o Zotërues i të gjitha krijesave;o Furnizues me ushqim i çdo krijese që ushqehet;o Zotërues i të gjitha pasurive;o Largues i të gjitha pësimeve të rënda; o Heqës i çdo brenge; o Mëshirues i çdo të mëshiruari;o Përkrehës i çdo të ndari;o Mbulues i çdo të mete; o Strehues i çdo të përzëni - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Sani’a kul’le masnuin;ja Khalika kul'le makhlukin;ja Razika kul’le merzukin;ja Malike kul’le memlukin;ja Kashife kul’le merkrubin;ja Farixhe kul’le mehmunin; ja Satire kul’le merhumin;ja Nasire kul’le makhdhulin;ja Satire kul’le ma’jubin:ja Melxhe’e matrudin -Subabhaneke ja la illahe il-la ente, elgauthe, elgauthe,elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 11. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Përgatitësi im gjatë vështirësisë time;o Shpresa ime gjatë pësimit tim;o Qetësuesi im gjatë vetmisë time;o Shoqëruesi im në vend të huaj;o Mbrojtësi im në gjendjen time të mirë;o Ndihmuesi im gjatë fatkeqësisë time; o Udhërrëfyesi im gjatë mëdyshjes time;o Pasuruesi im gjatë varfërisë time;o Vendstrehimi im gjatë turbullimit tim;o Ndihmuesi im gjatë frikës time - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Ud’detij ‘inde shid’detij;ja Rexha’ij ‘inde musijbeti; ja Mu’nisij ‘inde vahshetij; ja Sahibij ‘inde gurbetij;ja Velij’jij ‘inde ni’metij;ja Gijathij ‘inde kurbetij;ja Delijlij ‘inde hajreti; ja Gannaij ‘inde iftikarij; ja Melxhe’ij ‘inde idtirarij,ja Mu’ijjij ‘inde mefze’ij - Subabhaneke ja la illahe il-la ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   12. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Njohës i të fshehtave;o Falës i fajeve;o Mbulues i të metave;o Heqës i pësimeve;o Përmbysës i zemrave;o Mjek i zemrave;o Ndriçues i zemrave;o Zbutësi i zemrave;o Heqës i brengave;o Largues i pikëllimeve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Al’lamel-gujub;ja Gaf’fare-dh’ dhunub; ja Set’tarel-ujub;ja Kashifel-kurub;ja Mukal’libel-kulub; ja Tabijel-kulub;ja Munev’virel-kulub;ja Enijsel-kulub;ja Muferr’rrixhel- humum;ja Munef’fisel-gumum, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 13. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem ty me emrin Tënd,o i madhëruar;o i Bukur;o Mbikqyrës;o Përkujdesës;o Udhërryfyes;o Drejtues;o Pranues;o Ndryshues;o Arritës;o Shikues në thellësi;o Dhënës i fuqisë e i mundësisë - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: All’llahum’me in’nij es’seluke bismike ja Xhelijl;ja Xhemijl;ja Vekijl;ja Kefijl;ja Delijl;ja Kabijl;ja Mudijl;ja Munijl;ja Mukijl;ja Muhijl, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   14. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Drejtues I të humburve;o Ndihmues i ndihmëkërkuesëve; o Shpëtues i shpëtimkërkuesëve;o Fqinj i fqinjëkërkuesëve;o Siguri e të frikësuarëve; o Ndihmë e besimtarëve;o Mishërues i të mjeruarve;o Vendstrehimi i mëkatarëve;o Falës i fajtorëve;o Përgjigjës i thirrjes së nevojtarëve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Delijlel-mutehaj’jirijn; ja Gijathel- mustegijthijn;ja Sarijkhal-mustesrikhijn;ja Xharel-mustexhijrijn;ja Emanel-khai’fijn;ja ‘Aunel-mu’minijn;ja Rahimel-mesakijn;ja Melxhe’el – asijn;ja Gafirel – mudhnihijn;ja Muxhijbe da’vetil-mudtarr’rrijn, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 15. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zotërues i bujarisë e i bamirësisë; o Zotërues I virtytit e i mirësive të mëdha; o Zotërues i sigurisë e i garancisë; o Zotërues i pastërstisë e dëlirësisë; o Zotërues i urtësisë e i shpjegimit të qartë; o Zotërues i mëshërisë për të gjitha krijesat dhe i kënaqësisë;o Zotërues i faktit e i argumentit;o Zotërues i madhështisë e i pushtetit;o Zotërues i mëshirës e i dhënies së ndihmës;o Zotërues i butësisë e i faljes së mëkatëve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Dhel-xhudi uel-ihsan; ja Dhel-fadli uel-imtinan;ja Dhel-emni uel-eman;ja Dhel-huxh’xheti uel-burban;ja Dhel-adhameti ues’sultan;ja Dherr’rra’feti uzel-mustean;ja Dherrr’rra’ feti uel-gufran, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   16. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që je Zot i çdo sendi;o Ti që je i Adhuruari i çdo sendi;o Ti që je Krijuesi i çdo sendi;o Ti që je Bërës i çdo sendi;o Ti që je para çdo sendi;o Ti që je pas çdo sendi;o Ti që je mbi çdo send;o Ti që je i Ditur për çdo send;o Ti që je i Fuqishëm mbi çdo send;o Ti që je i Qëndrueshëm, ndërsa shuhet çdo send - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Men Huve rab’bu kul’li shej’in;ja Men Huve ilahu kul’lin shej’in; ja Men Huve saniu kul’lin shej’in; ja Men Huve kable kul’lin shej’in; ja Men Huve ba’de kul’li shej’in; ja Men Huve feuka kul’li shej’in; ja Men Huve alimun bikul’lin shej’in; ja Men Huve kadirun ala kul’lin shej’in; ja Men Huve jebka ue jefna kul’lu shej’in, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 17. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd,o Sigurues;o Mbizotërues;o Shpikës (I sendeve nga asgjëja); o Përkujtues;o Shkoqitës;o Lehtësues I punëve;o Mundësidhënës;o Zbukurues;o Shpallës I urtësisë;o Pjesëtues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:All’llahhum’me in’nij es’seluke bismike ja Mu’min;ja muhejmin; ja Mukev’vin;ja Mulek’kin;ja Mubej’jin,ja Muhev’vin;ja Mumek’kin;ja Muzej’jin,ja Mu’lin;ja Mukas’sim, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   18. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që je i Vazhdueshëm në mbretërimin Tënd; o Ti që je i Përparshëm në sundimin Tënd; o Ti që je i Madhë në madhështinë Tënde; o Ti që je Mëshirmadh për robët e Tu; o Ti që je i Gjithëditur për çdo send; o Ti që je i Butë ndaj kujdo që të kundërshton Ty; o Ti që je Bujar ndaj kujdo që të lutet Ty; o Ti që je i Urtë në veprat Tua; o Ti që je i Butë në urtësinë Tënde - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Men huve fij mulkihi Mukijm;ja Men huve fij sultanihi Kadijm;ja Men huve fij xhelalihi Adhijm;ja Men huve ala ibadihi Rahijm;ja Men huve bikul’li shej’in Alijm;ja Men huve bimen asa’Hu Halijm;ja Men huve bimen rexha’Hu Kerijm;ja Men huve fij sun’ihi Hakijm;ja Men huve fij hikmetihi Letijf;ja Men huve fij lutfihi Kadijm, , - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 19. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që shpresohet vetëm mirësia Jote; O Ti që kërkohet vetëm falja Jote; O Ti që i kihet frikë drejtësisë Tënde; O Ti që vazhdon vetëm sundimi Yt; O Ti që nuk ka pushtet tjetër veç pushtetit Tënd; O Ti që mëshira Jote ka përfshirë çdo send; O Ti që mëshira Jote ka parakaluar zemërimin Tënd; O Ti që dituria Jote ka përfshirë çdo send; O Ti që nuk të shëmbëllen (ngjan) asnjë send - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: ja Men la jurxh il’la fadluhu; ja Men la jus’elu il’la afuhu; ja Men la jundharu il’la birr’rruhu; ja Men la jukhafu il’la adluhu; ja Men la jedumu il’la mulkuhu; ja Men sultane il’la sultanuhu; ja Men vesiat kul’le shej’in rahmetuhu; ja Men sebekat rahmetuhu gadhabehu; ja Men ehata bikul’li shej’in ilmuhu; ja Men lejse ehadun mithluhu, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   20. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Heqës i preokupimit;o Largues i brengës;o Falës i fajit;o Pranues i pendimit;o Krijues i njerëzisë;o i Drejt në premtim;o Besniku në besdhënie;o i Dituri i sekretit;o Shpërthyes i farëzës;o Furnizues me ushqim i njerëzve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: Ja Farixhel’hem’mi;ja Kashifel-gam’mi;ja Gafire- dh’ dhenebi; ja Kabile-t’teubi;ja Khalikal-khalki;ja Sadikal-va’di;ja Muvef’fijel-ahdi;ja Alime-s’sirr’rri;ja Falikal-hab’bi;ja Razikal-enami, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 21. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem ty me emrin Tënd,o i Lartë;o Besëmbajtës;o i Pasur;o Zgjatës i jetës;o Respektues;o i Kënaqur;o i Pastërt;o i Dukshëm;o i Fuqishëm;o i Afërm, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:All’llahum’me in’nij es’eluke bismike ja Alij’ju;ja Vefij’ju;ja Ganij’ju;ja Melij’ju; ja Hafij’ju;ja Radij’ju;ja Zekij’ju;ja Bedij’ju;ja Kavij’ju; Ja Velij’ju, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   22. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që ke nxjerë në shesh të bukurën;o Ti që ke mbuluar të keqën;o Ti që nuk ndërshkon për fajet;o Ti që nuk e zbulon të mbuluarën;o Falës i Madhë;o Mirëfalës;o i Gjerë në faljen e mëkateve;o Dhënës i mëshirës me të dyja duart;o i Dituri i çdo bisede të fshehtë;o Qëllimi më i lartë i çdo ankese, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Men adh’herel-xhemilj;ja Men seterel-kabijh;ja Men lem juakhidhu bilxherijreh; ja Men lem jehtiki-s’sitre;ja Adhijmel-afivi;ja Hasene –t’texhavuzi;ja Vasi’al-magfirti;ja Basital-jedejni birr’ rrahameti; ja Sehibe kul’li nexhva;ja Munteba kul’li shekva, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 23. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zotërues i mirësë së madhe;o Zotërues i mëshirës së gjerë;o Zotërues i përparësisë në bamirësi;o Zotërues i urtësisë në shkallë më të lartë;o Zotërues i fuqisë plotësuar; o Zotërues i argumentit të prerë;o Zotërues i bujarisë së hapur;o Zotërues i madhështisë së përhershëm;o Zotërues i fuqisë së pathyeshme;o Zotërues i madhërisë së fuqishme, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Dhe-n’nimeti-s’sabigah;ja Dhe-rr’rahmetil-vasiah;ja Dhel-hikmetil-baligah;ja Dhel-kudretil-kamileh;ja Dhel-huxh’xhetil-kati’ah; ja Dhel-kerameti-dh’dhahireh; ja Dhel-iz’zeti-d’daimeh; ja Dhel-kuv’vetil-metijenh; ja Dhel-adhametil-Menij’ah, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe,elgauthe, khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   24. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Shpikës i qiejve;o Bërës i errësirave;o Mëshirues i lotëve;o Heqës i pengesave;o Mbuluse i turpeve;o Ngjallësi të vdekurve;o Zbritës i argumenteve;o Shumëfishues i mirësive;o Fshirësi të këqijave;o Dënues i ashpër,- Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Bedij’a-s’semavati;ja Xhaile-dh’dhulumati;ja Rahimel-aberati;ja Mukijlel-atheati;ja Satirel-aurati;ja Muhjijel-emvati;ja Munzilel-ajati;ja Mudai’ifel-basenati;ja Mahije-s’sej’jati;ja Shedijde-n’nikmati, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 25. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem ty me emrin Tënd,o Formëdhënës;o Shpjegues; o Rregullues;o Pastrues,o Ndriçues;o Lehtësues,o Përgëzues;o Paralajmërues;o i Përparshëm pa fllim,o i Mbrepëm pa mbarim, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:All’llahum’me in’nij es’eluke bismike ja Musav’vir; ja Mukead’dir;ja Mudeb’bir;ja Mune’vir;ja Mutah’ hir;ja Mujes’sir;ja Mubesh’shir;ja Mundhir;ja Mukad’dim;ja Muekh’khir, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   26. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti i “Shtëpisë së Shenjtë”;o Zoti i muajti të shenjtë;o Zoti i qytetit të shenjtë;o Zoti i ruknit (ana e Qabes ku është “Guri i Zi”) e i qëndrimit (Mekami i Ibrahimit a.s);o Zoti i grumbullimit të shenjtë (Muzdelifes);o Zoti i Xhamisë së Shenjtë (Xhamia e Qabes);o Zoti i lejimit e i ndalimit;o Zoti i dritës e i errësirës;o Zoti i përshëndetjes e i shpëtimit;o Zoti i fuqisë ndër njerëzit, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Rab’bel-bejtil-haram;ja Rab’be-sh’sheril-haram; ja Rab’bel-beledil-haram; ja Rab’be-rr’rrukni uelmekam; ja Rab’bel-mesh’aril-haram; ja Rab’bel-mesxhidil-haram; ja Rab’bel-hil-li uelharam; ja Rab’be-n’nuri uedh’dhalam; ja Rab’be-t’tebij’jeti ues’selam; ja Rab’bel-kundreti fil-eman, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 27. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O më i Mir ii gjykatësve;o më i Drejti i të drejtëce;o më i Vërteti i të vërtetëve;o më i Pastërti i të pastërtve;o më i Miri krijues;o më i Shpejti llogaritës;o më i Miri dëgjues;o më i Miri shikues;o më i Miri ndërmjetësues;o më i Bujari i bujarëve, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Ahkemel-hakimijn;ja A’delel-‘adilijn;ja Asdeka-s’sadikijn; ja At’hare-t’tahirijn;ja Absenel-khalikijn;ja Esreal-hasibijn;ja Esmea-s’sami’ijn;ja Ebsare-n’nadhirijn;ja Eshfea-sh’shafi’ijn; ja Ekremel-ekremijn, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   28. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Kolonë për atë që nuk gjen kolonë;o Mbështetës i atij që nuk ka mbështetës;o Zahire për atë që nuk ka zahire;o Ruajtës i atij që nuk ka ruajtës;o Shpëtues i atij që nuk ka shpëtues;o Krenari e atij që nuk ka krenari;o Fuqiplotë për atë që nuk ka forcues;o Ndihmues i atij që nuk ka ndihmues;o Qetësues i atij që nuk ka qetësues;o Siguri i atij që nuk ka sugurues, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja ‘Imade men la ‘imade lehu;ja Semed men la sened lehu;ja Dhukhre men la dhukhre lehu;ja Hirze men la hirze lehu;ja Gijathe men la gijathe lehu;ja Fakhre men la fakhre lehu;ja Iz’ze men la iz’ze lehu;ja Mu’ijne men la mu’ijne lehu;ja Enijse men la enijse lehu;ja Emane men la emane lehu, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 29. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem ty me emrin Toënd,o Mbrojtës nga gabimet;o i Qëndrueshëm;o i Përhershëm;o i Mëshirshëm;o i Pastër;o Gjykues;o i Ditur;o Ndarës;o Shtërngues; o Dhënës, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: All’llahum’me in’nij es’eluke bismike ja Asim;ja Kaim;ja Daim;ja Rahim;ja Selim; ja Hakim;ja Alim;ja Kasim;Ja Kabid;ja Basit,- Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe,elgauthe khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   30. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ruajtës i atij që kërkon ruajtje prej Teje;o Mëshirues i atij që kërkon mëshirë prej Teje;o Falës mëkatesh i atij që kërkon faljen e mëkateve prej Teje;o Ndihmues i atij që kërkon ndihmë prej Teje; o Mbrojtës i atij që kërkon mbrojtje prej Teje;o Nderues i atij që kërkon nderim prej Teje;o Drejtues i atij që drejtim prej Teje;o Përgjegjës ndaj atij që të përgjërohet Ty;o Përkrahës ndaj atij që kërkon përkrahjen prej Teje;o Shpëtues i atij që kërkon shpëtim prej Teje, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Asime meni-sta’semehu;ja Rahime meni-isterhamehu; ja Gafire meni-stgferehu; ja Murshide meni-stershedehu;ja Hafidha meni-stahfedhahu;ja Mukrime meni-stesrehahu;ja Murshide meni-stershadehu;ja Sarijkha meni-stesrekhahu;ja Mu’ijne meni-steanahu;ja Mugijthe meni-stegathehu,- Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 31. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Fuqiplotë që nuk bën padrejtësi;o i Butë që nuk shkakton plagë;o Vigjëlues që nuk fle;o i Përhershëm që nuk zhdukesh;o i Gjallë që nuk vdes;o Mbret që nuk rrëzohesh;o i Qëndrushëm që nuk asgjësohesh;o i Ditur që nuk të mbetet asgjë e panjohur;o i Vetë - mjaftueshëm që nuk ushqehesh;o i Fortë që nuk dobësohesh, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Azijzen la judamu;ja Letiffen la juramu;ja Kaj’jumen la jenamu;ja Daimen la jefutu;ja Haj’jen la jemutu;ja Meliken la jezulu;ja Bakijen la jefna;ja Alimen la jexh’helu;ja Sameden la jut’amu;ja Kavij’jen la jud’afu, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   32. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd,o Një;o i Vetëm;o Dëshmues;o i Lavdishëm;o Falenderues;o Drejtues;o Ringjallës;o Trashëgues;o Krijues i demit;o Krijues i dobisë, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: All’llahum’me in’nij es’eluke bismike ja Ehad;ja Vahid;ja Shahid,ja Maxhid;ja Hamid;ja Rashid;ja Baith;ja Varith;ja Darr;ja Nafi,- Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe,elgauthe,elgauthe, khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 33. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O më Madhështori se çdo i madhëruar;o më Bujari se çdo bujar,o më i Mëshirëshmi se çdo mëshirues;o më i Dituri se çdo i ditur;o më i Urti se çdo i urtë;o më i Përparmi se çdo i përparëm;o më i Madhi se çdo i madhë;o më i Buti se çdo i butë;o më i Madhëruari se çdo i madhëruar;o më Fuqiploti se çdo i fuqishëm, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Azijzen la judamu;Ja A’dhame min kul’li adhijmin;ja Ekreme min kul’li kerijmin; ja Erhame min kul’li rahijmin;ja A’leme min kul’li ‘ alijmin;ja Ahkeme min kul’li hakijmin;ja Akdeme min kul’li letiffijn; ja Exhel’le min kul’li xhelijlin;ja Eaz’ze min kul’li azijzin, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   34. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Bujar në falje;o i Madhëruar në mirënjohje;o më së shumti Mërësues;o i Përparmi në mirësi;o i Përhershmi në butësi;o Krijues më i Përkryer;o Largues i vuajtjeve;o Heqës i demit;o Pushtetmbajtësi absulut;o Ndarësi is ë vërtetës, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Kerijme-s’safhi;ja Adhimjmel-Men’ni;ja Kethijrel-khajri;ja Kadijemel-fadli;ja Daime-l’lutfi;ja Letijjfe-s’sun’i;ja Munef’fisel- kerbi;ja Kashife-d’durr’rri;ja Malikel-mulki;ja Kadijel-hak’ki, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 35. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që në besën Tënde je besëmbajtës;o Ti që ne besëdhënien Tënde je i fuqishëm;o Ti që në fuqinë Tënde je i lartë;o Ti që në lartësinë Tënde je i afërt;o Ti që në afërsinë Tënde je i butë;o Ti që në butësinë Tënde je i ndershëm;o Ti që në nderimin Tënd je krenar;o Ti që në krenarinë Tënde je i Madhëruar;o Ti që në madhështinë Tënde je i lavdishëm;o Ti që lavdinë Tënde je i lavdëruar, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Men Huve fil ahdihi Vefij’jun;ja Men Huve fij vefaihi Kavij’jun;ja Men Huve fij kuv’vetihi Aliju’jun;ja Men Huve fij uluv’vihi Karijubun; ja Men Huve fij sherfiji Azijzun;ja Men Huve fij lutfihi Sherijfun;ja Men Huve fij adhametihi Mexhijdun;ja Men Huve fij Mexhdihi Hamijdun, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   36. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Zoti im,unë të lutem Ty me emrin Tënd,o i Mjaftueshëm;o Shërues;o Besnik;o Falës;o Udhëzuese;o Thirrës;o Gjykues;o i Kënaqur;o i Lartë;o i Qëndrueshëm - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim: All’llahum’me in’nij es’eluke bismike ja Kafij;ja Shafij;ja Vafij;ja Muafij;ja Hadij;ja Da’ij;ja Kadij;ja Radij;ja Alij; ja Bekij, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe,elgauthe, khal-lisna minen’ nari ja Rabb.
  • 37. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që çdo send është i nënshtruar para Teje;o Ti që çdo send është i përulur para Teje;o Ti që çdo send që ekziston është e Jotja;o Ti që çdo send është me Ty;o Ti që çdo send priret kah Teje;o Ti që çdo send është i frikësuar prej Teje;o Ti që çdo send është i qëndrueshëm me Ty;o Ti që çdo send kthehet te Ti;o Ti që çdo send të dëlir Ty nga mangësitë me falenderimin për Ty;o Ti që çdo send do të shuhet përveç Teje, - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë,o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!


   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Men kul’lu shej’in khadi’un lehu;ja Men kul’lu shej’in khashi’un lehu; ja Men kul’lu shej’in meuxhudun bihi;ja Men kul’lu shej’in kainun lehu;ja Men kul’lu shej’in meuxhudun bihi;ja Men kul’lu shej’in munijhun ilejhi;ja Men kul’lu shej’in khaifun minhu; ja Men kul’lu shej’in kaimun bihi;ja Men kul’lu shej’in sairun ilejhi; ja Men kul’lu shej’in jusebbihu bihamdihi; ja Men kul’lu shej’in halikun il’la vexh’huhu, - Subabhaneke ja la illahe il-la ente,elgauthe, elgauthe,elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.


   38. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit,Mëshirëmadhit:O Ti që nuk ka vend ku shkohet përveçse tek Ti;o Ti që nuk ka frikë veçse prej Teje;o Ti që nuk ka qëllim tjetër përveçse tek Ti;o Ti që nuk ka vendshpëtim veçse tek Ti;o Ti që nuk shpresohet në dike tjetër veçse në Ty;o Ti që nuk ka force e fuqi përveçse me Ty;o Ti që nuk ka mbështetje veçse në Ty;o Ti që nuk nuk mund të shpresohet përveç se në Ty;o Ti që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje,ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej zjarrit,o Zot!

   Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim:Ja Men la mefze’a il’la ilejhi;ja Men la maksade il’ila ilejhi;js Men la menxha minhu il’la ilejhi;ja Men la jurgabu il’la ilejhi;ja Men la haule ue la kuv’vete il’la ilejhi;ja Men la justeanu il’la bihi; ja men la juteve’kelu il’la alejhi;ja Men la jurxha il’la huve;ja Men la ju’bedu il’la huve,- Subabhaneke ja la il ‘lahe il-la ente,elgauthe, elgauthe, elgauthe,khal-lisna minen’ nari ja Rabb.