Duaja e Kumejlit

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  Përkthyes

  Radio Projekt 21

  Ndegjo me Internet Explorer

  Ndegjo me Firefox

  Forumsstruktur

  Team

  • Duaja e Kumejlit

   Kjo është nga lutjet e njohura. Mexhlsij (All-llahu e mëshiroftë!): Kjo është prej lutjeve më të mira.Kjo është duaja e Hizrit,të cilën imam Aliu ia mësoi Kumejlit, i biri i Zijadit(njëri nga shokët e afërt të imam Aliut a.s). Një herë Kumejli iu lut imamit që t’i mësojë një dua. Imam Aliu (a.s.) i tha: “O kumejl,këndoje këtë dua për çdo natë,nëse nuk mundesh ta këndosh çdo natë,këndoje një herë në javë…”


   O Zoti im!Të lutem me mëshirën Tënde që përfshin çdo send; me fuqinë Tënde me të cilën Ti mposht të gjitha sendet; përpara së cilës nënshtrohen të gjitha gjërat; përpara së cilës përulen të gjitha sendet. Të lutem me forcën e imponimit tënd,me të cilën Ti mposht të gjitha sendet; me madhështinë Tënde që nuk e përballon asnjë send; me madhështinë Tënde që ka mbushur të gjitha sendet; me pushtetin Tënd që është lartësuar mbi të gjitha sendet;me fytyrën Tënde të qëndrueshme pas zhdukjes së të gjitha sendeve; me emrat e Tua, të cilat kanë mbushur anët e të gjitha sendeve; me diturinë Tënde që ka rrethuar të gjitha sendet; me dritën e Fytyrës Tënde që ndriçon të gjitha sendet.

   O Dritë!O i Shenjtëruar!O i Pari i të parëve!O i Fundmi i të fundmëve!O Zoti im! Falmi mëkatet që asgjësojnë përfundimin e veprimeve të mira!O Zoti im!Falmi mëkatet që sjellin ndëshkimin! O Zoti im!Falmi mëkatet që tjetërsojnë mirësitë! O Zoti im!Falmi mëkatet që bllokojnë lutjen! O Zoti im! Falmi mëkatet që sjellin pësimin!O Zot im!Falmi mëkatet që ndër-presin shpresën! O Zoti im!Më fal çdo mëkat që kam bërë dhe çdo gabim që më ka kaluar!O Zoti im!Kërkoj të afrohem tek Ti duke të përmendur Ty;kërkoj ndër-mjetësim me Ty për te Ty;të kërkoj që me bujarinë Tënde të më afrosh pranë Vetes Tënde;të më inspirosh që të të falënderoj vetëm Ty;të më inspirosh që të të përmend vetëm Ty.

   O Zoti im! Të kërkoj me përgjërim, me përulësi dhe me frikë; të më ndjesh e të më mëshirosh;me caktimin Tënd të bësh që unë të ndjej kënaqësi; të më bësh dëshmues të kënaqësisë dhe kryeulët në të gjitha gjendjet!O Zoti im! Të drejtohem me kërkesën e më të varfërit, më nevojtarit; ashtu siç kërkon vetëm ai që ka dëshirën e madhe për t’u drejtuar vetëm te Ty.O Zoti im! Pushteti Yt u madhëroftë,pozita Jote u lartësoftë!Fuqia e pushtetit Tënd është e fshehur për të asgjësuar dredhitë;Urdhëri Yt është shpallur haptas;Forca Jote mposhtëse dominon.Fuqia Jote është e pandërprerë dhe nuk mund t’i shpëtoj gjykimit Tënd.O Zoti im!
  • Për mëkatet e për ligësitë e mia nuk gjej as falës e as dikë që t’i sprapsojë.Nuk gjej askënd e asgjë përveç madhërisë Tënde;që punët e mia të këqija të m’i shndërrojë në të mira,nuk ka Zot tjetër përveç Teje.Ty nuk të mungon asgjë, Ti nuk ke nevojë për asgjë. Ti nuk ke asnjë të metë e asnjë mangësi; të lutem me falënde-rimet e me lavdërimet që janë të veçanta vetëm për Ty. Unë i bëra padrejtësi vetvetes me guximin e padijes time. Unë gjeta qetësi jo vetëm nga përmendja e përher-shme që Ti bën për mua. Por edhe nga ajo që prej Teje vjen mbi mua. O Zoti im! O Miku im! O Zotëria im! O Zotëruesi im! Sa të liga më ke mbuluar! Sa skandale e fatkeqësi më ke pakësuar e nga sa goditje të pritshme më ke ruajtur; nga sa punë të urryera më ke sprapsur e nga sa të këqija më ke ruajtur; sa lavdërime të bukura, të cilat unë nuk i meritoj Ti i ke përhapur për mua! O Zoti im!

   Sprovat që unë kaloj janë të mëdha.Gjendja ime e keqe u bë e tejskajshme.Punët e mia mbetën vetëm të mangëta dhe prangat më lidhën;prerja e shpresës më mbylli derën e dobisë;më gënjeu kjo botë me mashtrimet e saj;më gënjeu egoja ime me veprimet e dënueshme e gjaku im i shprishur.O Zoti im!Pash madhërinë Tënde!Mos i vër perde lutjes që të bëj për punët e veprimet e mia të këqija; Mos më diskredito duke mbuluar të fshehtat e mia për të cilat Ti ke dijeni të plotë!

   Mos e shpejto ndëshkimin mbi mua, për shkak të punëve të liga që kam bërë në vetminë time; as për shkak të ligësive ku jam zhytur nga padija ime; as për shkak të epsheve të shumta dhe të shkujdesjes.O Zoti im! Pash madhërinë Tënde!Ji i butë me mua në të gjitha gjendjet! Të më ndjesh në të gjitha punët për të cilat duhem ndëshkuar!
  • O Zoti im!O Edukuesi im!Cilin kam unë përveç Teje?!O Sunduesi im!Ti vendose që unë të ndjek dëshirat dhe egon time;dhe të mos jem i kujdesshëm ndaj zbukurimeve që më bën armiku im;i cili më mashtroi me ngasjet e tij dhe unë e kënaqa atë me veprimet e mia.Unë e tejkalova edhe atë që ishte vendosur të ndodhte mbi mua.Unë shkela kufijtë që Ti ke vënë dhe kundërshtova disa nga urdhërat e Tua.

   Lavdërimi e falënderimi janë vetëm për Ty!Për të gjitha këto, nuk kam asnjë argument në favorin tim.Gjithçka që më ndodh është me vendimin e caktimin Tënd.Të gjitha këto më imponohen nga urtësia Jote dhe sprova në të cilën Ti më ke vënë.O Zoti im!Unë vij te Ti pasi kam lënë mangët përgjegjësitë;dhe kam shpërdoruar me veten time;vij te Ti duke të kërkuar ndjesë e i penduar dhe duke mos preferuar të ardhmen.Vij te Ti duke të kërkuar falje për mëkatet e duke qortuar veten.Vij te Ti i vendosur,i dëgjueshëm dhe mirënjohës.Nuk gjej vend nga t’ia mbath për ato që kam bërë.

   Nuk gjej vend ku të mund të kërkoj ndihmë për punët e mia duke t’u drejtuar Ty; përveç pranimit të ndjesës që i kërkoj madhërisë Tënde; të më fusësh nën gjerësinë e mëshirës Tënde! O Zoti im! Pranoje ndjesën time! Më mëshiro kur jam në gjendjen më të vështirë;dhe më shpëto nga vështirësitë e mëdha që më vijnë nga punët e mia!O Zot! Mëshiroje dobësinë e trupit tim e hollësinë e lëkurës time;si dhe thyeshmë-rinë e kockave të mia!Ti që fillove krijimin tim mbrojtjen time,edukimin tim;ti që fillove mirësitë për mua dhe ushqimin tim;më fal për hir të fillimit të bujarisë Tënde dhe mirësisë Tënde më të pare mbi mua!

   O Zoti im!O Zotëria im!O Edukuesi im!A do të më fusësh në Zjarrin Tënd,pasi unë kam besuar se vetëm Ti je Zoti Një e i Vetëm?! Pasi zemra ime është përqendruar vetëm në këtë besim,në njohjen Tënde; dhe gjuha ime është e vendosur të të përmendë vetëm Ty?!Besimi në ndërgjegjen time vjen prej dashurisë Tënde;vjen pas mirënjohjes dhe lutjes time të sinqertë.Unë jam plotësisht i nënshtruar ndaj pushtetit të sundimit Tënd.O Ti më i Nderuari!Është e pamundur që Ti të humbësh atë që Vetë e edukove;dhe të largosh atë që Ti Vetë e afrove;ose ta lësh në rrugë të madhe atë që Ti Vetë i dhe strehë;ose të dorëzosh në fatkeqësi atë që Ti Vetë e ndihmove dhe e mëshirove.
  • Ah,sikur kjo lutja ime,o Zotëria im,o Zoti im,o më i Afërmi im,të ishte aq e fuqishme,sa të ndalte ndëshkimin në Zjarr; për ata që kanë ulur kokën në sexhde për madhërinë Tënde;për ato gjuhë që shqiptuan nga thellësia e zemrës se Ti je Zoti Një e i Vetëm; për ato zemra që të falënderojnë e të lavdërojnë vetëm Ty;për ata që pohojnë me mirënjohje se vetëm Ti je Zoti e Zotëruesi duke vërtetuar diturinë për Ty që mbajnë në ndërgjegje, derisa u bënë të nënshtruara e të frikësuara.

   Dhe për ato gjymtyrë që me bindje të adhurojnë vetëm Ty.Dhe që të drejtohen Ty me përvuajturi për të kërkuar faljen e mëkateve! Ç’është ky mendim për Ty?! Sikur Ti nuk na njofton për mirësitë që burojnë prej madhërisë Tënde?! O i Nderuar! O Zot! Ti e di dobë-sinë time ndaj atyre pak pësimeve e mundimeve të kësaj bote.Ti i di të gjitha gjërat e padëshiruara që bien mbi njerëzit. Këto janë pësime e gjëra të padëshiruara, që kalojnë në pak kohë. Përballohen me lehtësi dhe brenda një afati shumë të shkurtër.

   Si do t’i përballoj unë pësimet dhe gjërat e padëshiruara,që do të ndodhin në botën e ardhshme?!Ato janë pësime të qëndrueshme e që vazhdojnë gjatë.Këto pësime kurrë nuk do t’u lehtësohen atyre që do t’i pësojnë;sepse këto pësime të rënda vijnë vetëm prej zemërimit Tënd e hakmarrjes Tënde.Këto janë pësime që nuk i përballojnë dot as qiejt e as toka.

   O Zoti im!Si do t’i përballoj unë,robi Yt i pafuqishëm,i nënshtruar,i përbuzur dhe më i mjeruari ndër të mjeruarit?!O Zoti im!O Zotëruesi dhe i Afërmi im!Për cilat punë të ankohem te Ti?Për cilën nga këto punë të shqetësohem e të qaj?Për ashpërsinë e ndëshkimit të dhimbshëm,apo për kohëzgjatjen e pësimit?Nëse Ti vendos të më ndëshkosh në grupin e armiqve të Tu;në grupin e atyre që do të ndëshkohen për mëkatet e bëra; nëse Ti më ndan nga të dashurit e miqtë e Tu.

   O Zoti im!O Zotëruesi im!O i Afërmi dhe Edukuesi im!Më jep durimin që të përballoj ndëshkimin Tënd!Po qysh mund të duroj unë ndarjen me Ty?Prandaj më dhuro durim që të përballoj nxehtësinë e Zjarrit Tënd!Qysh mund të duroj që të mos shikoj bukuritë e papërshkrueshme të mirësive të Tua?Qysh do mundem të duroj të banoj në Zjarr unë që shpresoj në faljen Tënde?!

   Betohem sinqerisht në madhërinë Tënde,o Zotëruesi e i Afërmi im!Nëse do të më lejosh të flas nga mesi i të ndëshkuarve,do të të drejtohem më zë të lartë,ashtu siç të drejtohen ata që shpresojnë.Do të të thërras Ty me zë të lartë,ashtu siç thërrasin ata që janë të detyruar.Do të qaj para Teje,ashtu siç qajnë ata që kanë humbur gjënë më të shtrenjtë. Kudo që të jem,vetëm Ty do të të drejtohem,o Miku i besimtarëve!O Qëllimi i fundit i shpresës së atyre që njohin madhërinë Tënde! O Ndihmuesi i të gjithë atyre që të kërkojnë ndihmë!
  • O i Dashuri i zemrave të të sinqertëve!O Zoti i botëve!Vetëm Ty të kërkoj qetësinë pas shtrëngesës!Vetëm Ti je pa asnjë të metë dhe vetëm Ty nuk të mungon asgjë.Vetëm Ti nuk ke nevojë për asgjë dhe vetëm Ti je i Plotpushtetshmi. O Zoti im!Me lavdërimet që të takojnë vetëm Ty; nga mesi i të ndëshkuarve,vetëm Ti e dëgjon zërin e një robi musliman; i burgosur në Zjarr për shkak të kundërshtimit të tij.

   Prandaj ai po ndëshkohet për mëkatet që ka bërë;ai është mbyllur në shtresat e Zjarrit për krimet e mëkatet që ka kryer; ai të thërret Ty ashtu siç thërret vetëm ai që shpreson në mëshirën Tënde; ai të thërret Ty me gjuhën e atyre që thonë: “Ti je Zoti Një e i Vetëm!” Ai kërkon ndërmjetësimin Tënd me cilësinë Tënde si Zotëruesi i gjithçkaje.O Sunduesi im!Si mund të qëndrojë në ndëshkim;ai që të lutet në butësinë Tënde të premtuar?!

   Si mund të durojë dhimbjet e ndëshkimit në Zjarr;ai që shpreson në mirësinë e në Mëshirën Tënde?!Si mundet ta djegin atë flakët e Zjarrit?!Dhe Ti e dëgjon zërin e tij dhe sheh vendin ku ai gjendet?!Si mundet që atë ta përfshijnë gjuhët e flakëve dhe Ti e di dobësinë e tij?!Si mundet që ai të përpëlitet nëpër shtresat e Zjarrit dhe Ti e di besimin e tij të sinqertë?! Si mundet ta zvarrisin atë engjëjt e Tu ndëshkues dhe ai të thërret Ty: “O Zoti im!”?! Si mundet që ai të shpresojë shpëtimin dhe Ti e lë atë në Zjarr?! Larg qoftë ky paragjykim për madhërinë Tënde!

   Asgjë e tillë nuk është njohur nga mirësia Jote;nuk ka shembull të tillë që Ti me mirësinë e me bamirësinë Tënde,të kesh trajtuar me ndëshkim ata që besojnë se vetëm Ti je Zoti Një e i Vetëm. Betohem prerë në atë që di!Sikur në urtësinë Tënde të mos ishte që të ndëshkohen ata që të mohojnë Ty;dhe sikur të mos ishte vendimi Yt për të ndëshkuar përjetësisht kokëfortët kryeneçë; Zjarrin Ti do ta bëje të ftohtë e shpëtim dhe askush nuk do të kishte vend në të.Të shenjtëruar janë Emrat e Tu të bukur.

   Ti je betuar: “Do ta mbush Zjarrin me mohuesit xhinnë e njerëz! Në Zjarr do të qëndrojnë përjetësisht vetëm mohuesit kryeneçë e kokëfortë.”Ti,vetëm Ti që je i Lavdëruari këtë e ke thënë qysh në fillim.Për një kohë shumë të gjatë Ti dhurove mirësi të shumta e nderim. Nuk mund të jenë të barabartë besimtari me atë që lë urdhërin e Allahut. O Zoti im! O Zotëruesi im!Të lutem me fuqinë me të cilën Ti paracakton;ti i vendos çështjet përfundimisht dhe me urtësinë më të madhe.

   Të lutem me fuqinë Tënde,me të cilën Ti mposht gjithçka që e bëre të jetë në këtë botë; të lutem largoje nga unë në këtë natë e në këtë orë;çdo mëkat që kam kryer dhe çdo faj që kam bërë;çdo punë të keqe që e kam mbajtur të fshehtë;çdo punë të mirë që e kam ditur dhe e kam mbuluar,ose e kam shpallur ose e kam fshehur, ose e kam nxjerrë në dukje.
  • Çdo të keqe që Ti ke urdhëruar dy shkruesit e nderuar ta regjistrojnë;ti i ke ngarkuar të ruajnë çdo gjë që del prej meje;ti i ke bërë ata që të dëshmojnë kundër meje së bashku me gjymtyrët e mia.Ti je Mbikqyrësi mbi mua përveç atyre që Ti i ke ngarkuar të më vëzhgojnë;ti je Dëshmuesi për gjithçka që atyre u mbetet e fshehtë;dhe që Ti Vetë me mëshirën e me mirësinë Tënde ua fshehe e ua mbulove atyre.Të lutem të më japësh me tepricë nga të gjitha të mirat që Ti ke zbritur!Të më japësh çdo bamirësi që ke në mirësinë Tënde;çdo të mirë që Ti shpërndan dhe çdo lloj ushqimi të mirë që Ti ke dhënë! Të lutem për çdo mëkat që vetëm Ti e fal,për çdo gabim që vetëm Ti e mbulon.O Krijues! O Krijues! O Krijues!

   O Zoti im! O Sunduesi im!O Zotëruesi im! O Ti që disponon dobësinë time!Jam në dorën Tënde të më kapësh për koke e të më flakësh në ndëshkim.Vetëm Ti e di më mirë nevojën që kam dhe mjerimin ku kam rënë.Vetëm Ti je i Mirinformuari për varfërinë time.O Krijues! O Krijues! O Krijues!

   Të lutem me të vërtetën Tënde.Të lutem me shenjtërinë Tënde; të lutem me cilësitë e Tua më të larta e me emrat e Tu më të mëdhenj; kohën time, natë e ditë, bëje që të jetë vazhdimisht për të përmendur madhërinë Tënde dhe në shërbimin Tënd! Dhe punët e mia të jenë të pranueshme te Ti! Derisa të gjitha veprat dhe Virdet e mia (lavdërimet përkujtuese) të jenë një Vird i vetëm!
  • Bëj që gjendja ime të jetë pa shkëputje në shërbimin Tënd!O Zotëruesi im!O Ti që nuk ke tjetër përmbi Vete!O Ti te i Cili unë parashtroj ankimet për gjendjen time!O Krijues! O Krijues! O Krijues! Forcoji gjymtyrët e mia në shërbimin Tënd!Më bëj të qëndrueshëm e të vendosur në nevojat e mia!Më dhuro seriozitetin në frikën ndaj madhërisë Tënde! Dhe vazhdimësinë e pandërprerë në shërbimin Tënd!Që gjithçka ta bëj me shpejtësi vetëm për Ty; në sheshin e konkuruesve të dalluar që nxitojnë për te Ti! Unë jam më i përvëluari ndër të dashuruarit për t’u afruar te Ti;që të jem afër Teje ashtu siç janë të përkushtuarit. Të jem nën frikën Tënde ashtu siç janë të vetëdijshmit.Më bashko në fqinjësinë Tënde së bashku me besimtarët!

   O Zoti im!Sprapse atë që ka qëllim të keq ndaj meje!Vetëm Ti i asgjëson kurthet e kujtdo që ngre kurthe kundër meje.Bëj që ndër robët e Tu të kem vendin më të nderuar pranë Teje! Bëj që të jem më i afërmi dhe më i privilegjuari pranë madhërisë Tënde!Të gjitha këto arrihen vetëm në saje të mirësisë Tënde.Më begato me bujarinë Tënde dhe më bëj që të prirem kah lavdërimi Yt;më ruaj me mëshirën Tënde dhe bëje gjuhën time që të të përmendë vetëm Ty!Bëj që zemra ime të jetë e zhytur në detin e dashurisë vetëm për Ty! Bëj mirësi të veçanta me përgjigjen e bukur ndaj lutjes time!
  • Më pakëso pësimet që do të bien mbi mua dhe m’i fal gabimet që bëj pa dashje!Ti me caktimin Tënd,u ke vënë detyrë robëve të Tu që të të adhurojnë vetëm Ty.Ti i ke urdhëruar ata të të luten vetëm Ty.Ti i ke siguruar ata se do t’u përgjigjesh lutjes së tyre.O Zot! Fytyrën time e kam drejtuar vetëm te Ti.Te Ti,o i Madhi Zot,i kam shtrirë duart e mia. Pash madhërinë Tënde! Përgjigjju lutjes time!

   Më komuniko qëllimin tim të fundit;dhe mos e privo shpresën time nga mirësitë e Tua!Më ruaj prej të keqes së armiqve të mij,xhin e njerëz! Vetëm Ty të arrin me shpejtësi kënaqësia për punën e mirë.Fale atë që nuk zotëron gjë tjetër përveç lutjes!Vetëm Ti je Vepruesi sipas dëshirës.Të drejtohem vetëm Ty,sepse emri Yt është ilaç; përmendja Jote është shërim dhe bindja ndaj madhërisë Tënde është e mjaftueshme.Mëshiroje atë që ka për kapital vetëm shpresën dhe për armë ka vetëm të qarën!

   O Mirësimadh!O Sprapës i ndëshkimit!O Drita më e shpejtë për ata që janë në errësirë!O i Shumëdituri që nuk mësohesh!Lartësoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit!Dhe me mua bëj ashtu siç di të bësh vetëm Ti me ata që meritojnë!Mirësia e veçantë e lavdërimi i Allahut qoftë për të Dërguarin e Tij;për imamët e bekuar nga familja e tij dhe për të gjithë shumë nderim e mirësi! Amin